Podmienky služby

Všeobecné ustanovenia

Užívateľ berie na vedomie, že Poskytovateľom služieb na internetovom serveri ÚRAD v MOBILE / Hlásenierozhlasu.sk je právnická osoba URBITECH s.r.o. (Zapísaná v OR Okresného súdu v Trenčíne, vložka č. 34348/R), so sídlom na adrese Brnianská 2, 911 05 Trenčín, IČ: 50 749 587 vo spolupráci s Obec Žitavany, so sídlom Športová 5, 951 97 Žitavany, IČ: 37869451 (ďalej len "Poskytovateľ“). Ako užívateľ sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, používajúca služby poskytovateľa a ktorá sa zaviazala k dodržiavaniu všeobecných podmienok užívania.

Služby, ponúkané Poskytovateľom

Poskytovateľ ponúka užívateľovi nasledujúce služby:

 1. Posielanie aktuálnych informácií z obce toho charakteru, ktorý si užívateľ môže zvoliť, na e-mail, SMS správou, do mobilnej aplikácie pre chytré telefóny alebo na Facebook.
 2. K využívaniu služby, uvedené v predchádzajúcom bode je nutná registrácia Užívateľa.
 3. Registráciou Užívateľa sa rozumie vyplnenie registračných údajov a súhlasom používateľa so všeobecnými podmienkami používania elektronickej služby ÚRAD v MOBILE / Hlásenierozhlasu.sk, alebo prvotné prihlásenie cez ponúkané sociálne siete a ďalej súhlas Užívateľa so spracovaním osobných údajov, k čomu slúži zaškrtávacie políčko a špeciálny dokument, kedy Užívateľ vidí výslovne, aké jeho údaje sú spracovávané a pre účel zasielania aktuálnych informácií z obce spracovávané. Ďalej je nutné pre dokončenie registrácie pomocou aktivačného e-mailu či SMS overiť či je používateľ naozaj ten, za koho sa vydáva.
 4. Poskytovaná služba je len informatívna a poskytovateľ neručí za správnosť informácií.

Práva a povinnosti Poskytovateľa

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje chrániť všetky osobné údaje Užívateľa v zmysle zák. č.122 / 2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a s účinnosťou od 25.5.2018 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady Európskej únie č. 2016/679.
 2. Nie je povinnosťou Poskytovateľa vykonávať dohľad na správnosť obsahu hlásenia a obsah takýchto informácií aktívne vyhľadávať.
 3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok používania, o čom Užívateľa vhodným spôsobom upozorní najneskôr 30 dní pred ich zmenou. Ak sa Užívateľ v lehote 30 dní od upozornenia na zmenu podmienok nevyjadrí, že s touto zmenou nesúhlasí, má sa za to, že s vykonanou zmenou podmienok vyjadruje súhlas. V prípade nesúhlasu Užívateľa so zmeneným znením podmienok používania dôjde k ukončeniu poskytovania služieb a zrušenie užívateľského účtu.

Práva a povinnosti Užívateľa

 1. Užívateľ potvrdzuje, že sa zoznámil s ďalej uvedenými podmienkami, súhlasí s nimi a súčasne sa zaväzuje k ich bezpodmienečnému dodržiavaniu vrátane dodržiavania príslušných platných právnych predpisov a všeobecných pravidiel užívania.
 2. Používateľ sa ďalej zaväzuje, že jeho činnosťou nebude v žiadnom prípade ohrozené dobré meno Poskytovateľa a nebude mu taktiež žiadnym iným konaním spôsobená akákoľvek iná ujma.
 3. Ďalej Užívateľ berie na vedomie, že je zakázané používať dáta z elektronickej služby ÚRAD v MOBILE / Hlásenierozhlasu.sk pre inú než vlastnú potrebu. Používateľ sa tiež zaväzuje k dodržiavaniu vyššie uvedených podmienok používania, čo je nutnou podmienkou poskytnutých služieb.
 4. Zneužitie daných podmienok užívania je nutné posudzovať za nedovolené používanie poskytnutých služieb. Ak používateľ podmienky akokoľvek poruší, bude mu účet zmazaný.

Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25.5.2018.

  Prosím čakajte...