Spracovanie osobných údajov

 1. Registráciou udeľujete súhlas pre Obec Devičany, so sídlom Devičany 75, 935 04 Devičany, IČ: 00587508, (ďalej len "Správca"), aby v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady Európskej únie č. 2016/679 (ďalej len "Zákony a nariadenia o ochrane osobných údajov") a súvisiace právne predpisy, a právne predpisy zapracovávajúce predpisy EÚ apod., spracovávala tieto osobné údaje:
  • meno a priezvisko
  • adresu bydliska
  • e-mail
  • telefónne číslo
  • pohlavie (len pre niektoré obce / mesta)
  • dátum narodenia (len pre niektoré obce / mesta)
 2. Meno, priezvisko, adresu bydliska, telefónne číslo a e-mail (pre niektoré obce / mesta tiež pohlavie a dátum narodenia) je nutné spracovať za účelom zasielania informácií z úradu Obec Devičany. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu plnenia zmluvy, ktorú Správca uzavrel vo veci služby ÚRAD v MOBILE / Hlásenierozhlasu.sk so spoločnosťou URBITECH s.r.o. (Zapísaná v OR Okresného súdu v Trenčíne, vložka č. 34348/R), so sídlom Brnianská 2, 911 05 Trenčín, IČ 50 749 587 (ďalej len „spoločnosť URBITECH“)
 3. S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo listu na kontaktné údaje Správca alebo spoločnosti URBITECH.
 4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia: a. Poskytovateľ služby ÚRAD v MOBILE / Hlásenierozhlasu.sk – spoločnosť URBITECH s.r.o., ktorá v súčasnej dobe už údaje spravuje a spracováva.
 5. Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa Zákonov a nariadení o ochrane osobných údajov máte právo:
  • vziať súhlas kedykoľvek späť,
  • požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame,
  • požadovať od nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov,
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Registráciou potvrdzujete, že máte viac ako 16 rokov, vyššie uvedenému textu ste porozumel v plnom rozsahu, je pre Vás písaný zrozumiteľným jazykom a ste si vedomý ako subjekt údajov svojich práv.

  Prosím čakajte...