Prosím čakajte...

Zmena opatrení platná od 3. Júna 2020

3. 6. 2020 10:16

Rúška

Pravidlá povinného nosenia rúšok v exteriéri sa zmierňujú, predpísaná vzdialenosť od cudzích osôb sa skracuje z piatich na 2 metre. Mať nasadené rúško na tvári je naďalej povinné v interiéroch a na hromadných podujatiach.

Hromadné podujatia

Od stredy bude povolené organizovať športové súťažné podujatia. Budú sa ich môcť zúčastniť aj diváci, za jasne stanovených podmienok.

V prevádzkach divadelných, filmových, hudobných a iných umeleckých predstavení bude zrušená povinná vzdialenosť 2 metre od seba, nahradí ju šachovnicové sedenie. Taktiež sa ruší povinnosť pre umelcov mať potvrdenie o negatívnom teste na COVID-19.

Maximálny počet účastníkov sa výhľadovo bude meniť. Od 10. 6. by to malo byť najviac 500 osôb, od 1. júla až do konca tohto roka do 1000 osôb.

Obchody a služby

Od stredy 3. júna sa ruší vyhradený čas v obchodoch pre seniorov nad 65 rokov. Povinné sanitárne dni v nedeľu ostávajú pre maloobchodné prevádzky v platnosti.

Po novom nebude môcť maximálny počet zákazníkov v prevádzke presiahnuť limit 1 osoba na 10 metrov štvorcových z plochy určenej pre zákazníkov. Stále ostávajú v platnosti alternatívne podmienky, a to dodržanie dvojmetrového odstupu zákazníkov od seba, resp. v prípade zariadení verejného stravovania dvojmetrová vzdialenosť stolov od seba.

V zariadeniach verejného stravovania sa ruší obmedzenie počtu ľudí sediacich pri jednom stole. Taktiež budú môcť zariadenia verejného stravovania mať otvorené aj po 22:00, je však potrebné riadiť sa platným všeobecne záväzným nariadením obce.

Hotely už nebudú musieť dodržiavať 24-hodinový časový odstup medzi ubytovaním klientov do tej istej izby. Zároveň sa zruší podmienka pre izbu mať vlastné sociálne zariadenie.

Od stredy sa budú môcť otvoriť aj vnútorné športoviská pre verejnosť, prírodné aj umelé kúpaliská, wellness centrá vrátane centier v hoteloch, vnútorné priestory ZOO a botanických záhrad, prírodné liečebné kúpele pre všetkých, ostatné doteraz zatvorené prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo (kryokomory, hydromasáže, soľné jaskyne a podobne), ako aj kasína.

V taxíkoch bude už môcť byť zapnutá klimatizácia aj pre zákazníka. Ruší sa aj povinná 15-minútová prestávka medzi jazdami. Naďalej sa bude vyžadovať dezinfekcia priestorov vozidla.

Otvoriť sa budú môcť denné stacionáre pre osoby do 62 rokov. Postupne sa bude uvoľňovať aj prijímanie nových klientov do zariadení sociálnych služieb. V ďalších týždňoch by sa mali povoliť aj návštevy klientov v zariadeniach sociálnych služieb.

Letné tábory

Organizovanie zotavovacích podujatí cez leto bude povolené. Maximálny počet účastníkov (deti, vedúci, zdravotníci, inštruktori, personál kuchyne, personál zaisťujúce upratovanie a pod.) zotavovacieho podujatia bude stanovený v súlade s platnými opatreniami . Konanie putovných táborov v súčasnej epidemiologickej situácii je neaktuálne.

Vyššie uvedené informácie odzneli na tlačovej konferencii, na ktorej sa zúčastnili predseda vlády SR Igor Matovič, prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH, prezidentka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti, a prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH, z národného krízového klinického tímu.

Čítať viac

Oznámenie od obecného úradu Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Medzianky

Uvolnenie opatrení 2 fáza

6. 5. 2020 8:37

V prílohe plné znenie opatrenia platného od 6 . mája 2020 od 6:00

Čítať viac

Oznámenie od obecného úradu Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Medzianky
Prílohy k hláseniu
opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_2_faza_05_05_2020.pdf Stiahnuť

Uvolnenie zákazu pre výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania a sobášneho obradu, vrátane civilného obradu

6. 5. 2020 8:33

S účinnosťou od 06. mája 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa tento zákaz nevzťahuje na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania a sobášneho obradu, vrátane civilného obradu pri dodržaní nasledovných podmienok:

 • vstup a pobyt v kostole alebo na matričnom úrade umožniť len s prekrytými hornými

dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),

 • pri vchode do kostola alebo na matričný úrad aplikovať dezinfekciu na ruky alebo

poskytnúť jednorazové rukavice,

 • zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) bol

minimálne 2 metre,

 • preferenčne recitovať bohoslužby alebo príslušný obrad – ak je to možné s ohľadom na

tradíciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti uprednostniť recitovanú formu pred spevmi, 2

 • dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového

ohybu), nepodávať si ruky,

 • z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek

príznaky respiračného infekčného ochorenia,

 • usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby

v rizikových skupinách,

 • dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety,
 • pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ

dezinfikovať ruky. Pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku, nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii),

 • ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa nahradí úklonom alebo gestom úsmevu),
 • v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a

predmetov,

 • tam, kde je to možné, prednostne usporadúvať bohoslužby a iné obrady v exteriéroch

za dodržania odstupov 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti),

 • pri východe z kostola a matričného úradu je potrebné riadiť vychádzanie ľudí

s odstupmi aspoň 2 metre a zabrániť zhlukovaniu.

Čítať viac

Oznámenie od obecného úradu Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Medzianky

Vytvorené službou: Hlásenierozhlasu.sk